Osnovni element poslovne higijene: ARHIVIRANJE I ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE

Savremeni biznis modeli, najčešće vođeni idejom smanjenja troškova prethodnih godina kreirale su outsource model za gotovo svaku granu biznisa gde je brigu o poslu potrebno poveriti profesionalcima i na taj način optimizovati proces rada i smanjiti rizik. Imajući u vidu da se zakoni u kojima poslujemo relativno sporo menjaju, kao i da digitalni dokumenti još uvek nisu kompletno u upotrebi / funkciji, danas vam predstavljamo jako koristan servis, bez obzira na veličinu vaše organizacije / kompanije.

Procena potrebe za arhiviranjem, osmišljavanjem i implementiranjem najpovoljnijih rešenja koje će uštedeti novac veoma je bitan aspekt svakog poslovanja.

Rešenje za arhiviranje mora biti dobro struktuirano, i uspešno vođeno a isključivo prema potrebama Vašeg biznisa. Neophodno je sagledati sve potrebe, kako pojedinačne tako i sektorske i kompletan proces uskladiti sa zakonskom regulativom kao i propisima koje nalažu nadležni istorijski arhivi.

Bez obzira na privrednu granu u kojoj poslujete rešenje mora biti sveobuhvatno i prilagodljivo.

Šta kaže zakon?

Imajući u vidu aktuelan Zakon o kulturnim dobrima, organizacija sve aktivnosti povezane sa arhiviranjem definiše u tri dokumenta:

  1. Pravilnik o Kancelarijskom i Arhivskom poslovanju u skladu sa članom 38.stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.Glasnik RS br.71/94),
  2. Lista Kategorija Registraturskog Materijala sa Rokovima čuvanja u skladu sa članom 38.stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.Glasnik RS br.71/94) i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik br.46/206 i 111/2009),
  3. Arhivska knjiga.

DETALJNIJE >>>

PRATITE CERAT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • RSS Feed

HOSTING PARTNER

mainstream

TELCO PARTNER

Orion Telekom

Uključite se u rad centra!

Popunite pristupnicu

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je strateški partner Udruženja e-Razvoj.

Udruženje e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010. godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

Document Storage Center

Osnovna delatnost kompanije Document storage center je upravljanje poslovnom arhivom sa najvišim bezbedonosnim standardima na ovim prostorima.
Kompanija pruža usluge: Fizičkog skladištenja dokumentacije, Elektronskog upravljanja dokumentacijom, Sređivanje registraturskog materijala, Skeniranje i digitalizacija dokumenata, Poverljivo uništavanje dokumentacije.