IZMENE I DOPUNE UREDBE O JEDINSTVENIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM ZAHTEVIMA I PROCEDURAMA ZA ČUVANJE I ZAŠTITU AG I DM U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2023. godine donela UREDBU O IZMENI I DOPUNI UREDBE O JEDINSTVENIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM ZAHTEVIMA I PROCEDURAMA ZA ČUVANJE I ZAŠTITU AG I DM U ELEKTRONSKOM OBLIKU.

Tekst prenosimo u originalnom obliku:


На основу члана 11. став 3. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РСˮ, број 6/20) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ЈЕДИНСТВЕНИМ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ ЗАХТЕВИМА И ПРОЦЕДУРАМА ЗА ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

Члан 1.

У Уредби о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику („Службени гласник РСˮ, бр. 107/21 и 94/22), у члану 1. речи: „(у даљем тексту: електронско архивирање)ˮ, бришу се.

Члан 2.

Назив члана и члан 2. мења се и гласи:

„Чување електронског документа

Члан 2.

Ствараоци и имаоци документарног материјала који се трајно чува у електронском облику дужни су да до предаје надлежном архиву, осигурају његово поуздано електронско чување у складу са прописом којим се уређују услови за припрему документа за поуздано електронско чување и форматима документа који су погодни за дуготрајно чување.

Поуздано електронско чување документарног материјала који се трајно чува у електронском облику који су ствараоци предали државном органу и организацији, органу територијалне аутономије и јединици локалне самоуправе, установи, јавном предузећу и имаoцу јавних овлашћења (у даљем тексту: органи), осигурава се преко тог органа као имаоца.

Ствараоци и имаоци документарног материјала у електронском облику који нема трајни рок чувања, дужни су да осигурају његов интегритет, аутентичност, веродостојност, целовитост и употребљивост квалификованим електронским потписом, односно квалификованим електронским печатом. ˮ.

Члан 3.

У називу члана 3. речи: „за електронско архивирањеˮ, замењују се речју: „еАрхивˮ.

У члану 3. став 1. брише се.

У ставу 2. речи: „Државни органи и организације, органи територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, установе и имаоци јавних овлашћења (у даљем тексту: oргани),ˮ, замењују се речју „Органиˮ, а после речи: „имаоци вршеˮ речи: „електронско архивирањеˮ, замењују се речима: „поуздано електронско чување“.

Став 4. брише се.

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 1. и 2.

Члан 4.

У називу члана 5. речи: „Електронско архивирањеˮ, замењују се речју: „Дужностиˮ.

У члану 5. став 1. у уводној реченици после речи: „ималац документарног материјалаˮ, додају се речи: „који се трајно чуваˮ.

Члан 5.

У члану 7. став 1. речи: „из софтверског решења из члана 3. ове уредбеˮ, бришу се.

У члану 7. став 2. после речи: „документарним материјаломˮ, додају се речи: „евидентираним у архивској књизиˮ.

Члан 6.

У члану 8. став 1. реч: „креираˮ замењује се речју: „предајеˮ, а речи: „у софтверском решењу из члана 3. ове уредбе и предаје гаˮ замењују се речима: „путем Портала еУправаˮ.

Став 4. брише се.

Досадашњи став 5. постаје став 4.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2024. године.

 

05 Број: 110-12260/2023

У Београду, 25. децембра 2023. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић