e-Arhiv i e-Pisarnica: Savetovanje Arhivističkog društva SRBIJE

Arhivističko društvo Srbije organizovalo je u periodu od 11. do 13. oktobra 2023. godine savetovanje na temu e-Arhiv i e-Pisarnica u Kuršumlijskoj banji za arhivare i lica koja obavljaju poslove kancelarijskog poslovanja kod stvaralaca. Domaćin skupa bio je Istorijski arhiv „Toplice“ iz Prokuplja.

e-Arhiv

U sklopu savetovanja organizovana je radionica za arhivare koja je namenjena arhivistima i licima koja obavljaju poslove kancelarijskog poslovanja kod pravnih subjekata.

Predavači su bili:

Moderator je bila Milena Popović Subić, arhivski savetnik.

Predstavnici Centra za razvoj arhivskih tehnologija su uzeli aktivno učešće na skupu.

Na radionici su pojašnjena pitanja koja se tiču e-Pisarnice i e-Arhiva. Trenutno je u toku proces slanja svih kataloga dokumenata od strane ministarstava od kojih će se oformiti jedinistveni šifarnik i na taj način će se obrazovati jednobrazna Lista kategorija. Rok za realizaciju je 31.12.2023 godine.

e-Arhiv

Na ovaj način će sva preduzeća koja su u sistemu Javne uprave, kao i same uprave koristiti e-Pisarnicu koja će u sklopu softverskog rešenja ponuditi i e-Arhiv. Sva dokumenta će iz e-Pisarnice direktno prelaziti u e-Arhiv kada pomenuto rešenje zaživi.

Što se privrednih društava tiče, oni za sada nisu u obavezi da koriste pomenuto rešenje. Svako privredno društvo koje produkuje e-dokumente imaće obavezu za vođenjem arhivske knjige.

Što se samog e-Arhiva tiče, odnosno obaveze čuvanja elektronske dokumentacije, rečeno je da se sada sva dokumenta koja je neophodno čuvati u elektronskoj formi već čuvaju i to kroz sistem APR-a, SEF-a, kao i Poreske Uprave, tako da se zakonska obaveza time ispunjava.

Ne postoji jasno definisan podzakonski akt koji uslovljava bilo koje privredno društvo da digitalizuje i elektronski čuva dokumenta, za sada.

Više informacija i detalja će biti saopšteno u toku 2024. godine kada sistem za javnu upravu zaživi.