CENTAR ZA RAZVOJ ARHIVSKIH TEHNOLOGIJA je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Misija CERAT-a je da ponudi kompletna, nezavisna istraživanja, analize, edukacije, konsalting kao i inovativne i praktične preporuke u cilju:

  • Unapređenje svesti o mestu, značaju i ulozi primene novih arhivskih tehnologija,
  • Edukacije pružaoca usluga iz oblasti arhivskih tehnologija,
  • Promocije i razvoja novih arhivskih tehnologija,
  • Ostvarivanje tesne saradnje sa stručnim i naučnim ustanovama, organizacijama i javnim medijima.

Aktivnosti CERAT-a su usmerene ka produbljivanju i promociji razumevanja inventivnih tehnologija iz oblasti koijma se centar bavi.

Misija centra je stvaranje u društvu pouzdanog i profesionalnog ambijenta za pružaoce i korisnike usluga, zastupanje interesa svojih članova kroz edukaciju, promociju i povezivanje na tržištu i u industriji, pružanje stručne pomoċi i podrške članovima, popularisanje očuvanja i zaštite dokumentacije,  informacija i elektronskih dokumenata,  kao arhivske građe, a kao civilizacijske tekovine u društvu.

Vizija centra je da postane tačka okupljanja svih subjekata u zemlji i regionu koji se bave uslugama u upravljanju dokumentacijom, arhiviranju i zaštiti arhivske građe i da kao društveno odgovorni subjekt edukuje i unapredi svest svih  slojeva  društva o potrebi pravilnog upravljanja dokumentacijom, arhiviranja i zaštite arhivske građe.

U okviru konferencija, tribina, okruglih stolova, seminara i radionica CERAT pruža mogućnost za razgovor i debatu o aktuelnim međunarodnim izazovima, ekspertima, uspešnim poslovnim ljudima i preduzetnicima.

CERAT, takođe, otvara prostor za rad nezavisnih grupa stručnjaka za pisanje analiza u cilju identifikacije problema na globalnom nivou, kao i prosleđivanje povremenih elektronskih biltena do baze pretplatnika.

Naša ideja je da CERAT, postane sedište, prvo te vrste, sa međunarodnim osvrtom na aktuelne teme iz oblasti rada udruženja a uz saradnju sa svim relevantnim međunarodnim institucijama iz ICT oblasti.

Cilj ove zajedničke inicijative je da se, koristeći se znanjem i iskustvom lokalnih eksperata kao i stručnjaka iz različitih delova sveta, ponude stručne analize i saveti kompanijama kao i javnom sektoru o upravljanju promenama u vezi sa dokumentacijom i arhivama, a u kontekstu nacionalnog, regionalnog i globalnog upravljanja.

Ova nova interdisciplinarna platforma doprineće stvaranju efikasnog mehanizma za prenošenje naučnih dokaza i tehničkog znanja u progresivne, a ipak realistične preporuke za sprovođenje promena, doprinoseći unapređenju veoma bitne komponente savremenog biznisa.