Član Centra za razvoj arhivskih tehnologija može biti fizičko ili pravno lice koje prihvata ciljeve i Statut.

Koje vrsta članstva postoje?

Članovi udruženja mogu biti redovni, donatorski i počasni.

Redovni član može može da bude svako fizičko ili pravno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje.

Donatorski član može da bude svako fizičko ili pravno lice, odnosno preduzetnik, koji postane član udruženja i sa Udruženjem zaključi ugovor o donatorstvu, koje  se sastoji u novcu ili dobrima, s tim da se ugovorom detaljnije uređuju međusobne obaveze i uslovi.

Počasne članove proglašava Skupština Udruženja, na predlog Upravnog odbora, za posebne doprinose i zasluge  u ostvarivanju statutarnih ciljeva Udruženja.

Prava i obaveze članova

Član Udruženja ima pravo i obaveze da:

 • Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u stručnim aktivnostima i ostvarivanju statutarnih ciljeva Udruženja;
 • Pokreće i učestvuje u razmatranju svih pitanja iz delatnosti Udruženja, u cilju unapređenja rada;
 • Neposredno ili preko predstvanika u organima Udruženja daje predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka;
 • Koristi stručnu i drugu pomoć i usluge Udruženja, koje ono pruža u okviru svoje delatnosti, saglasno zakonu, Statutu i drugim aktima Udruženja;
 • Učestvuje u utvrđivanju plana i programa rada Udruženja;
 • Izvršava odluke organa Udruženja;
 • Učestvuje u obezbeđivanju sredstava za realizaciju statutarnih ciljeva i zadataka Udruženja;
 • Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • Bira i bude biran u organe Udruženja;
 • Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Odgovornosti članova

Član je dužan da:

 • Svojim radom i aktivnostima doprinese ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka Udruženja;
 • Učestvuje u aktivnostima Udruženja u skladu sa svojim interesovanjem i mogućnostima;
 • Redovno plaća godišnju članarinu, najkasnije do kraja prvog kvartala za tekuću godinu, a novi član od dana učlanjenja do kraja kalendarske godine;
 • Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor, odnosno stručno telo Udruženja.