U skladu sa odredbama  čl.  12. i 22. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br. 51/09 i 99/2011 – dr. zakoni), saglasno Statutu, na vanrednoj sednici  Skupštine, održanoj  05.01.2017.  godine  u Beogradu,  usvojen je sledeći:

 STATUT

ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ АРХИВСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА «CERAT»

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

  Центар за развој архивских технологија «CERAT» (dalje: Udruženje) je dobrovoljno, strukovno, nevlаdino, nestranačko i neprofitno udruženje građana, osnovаno nа neodređeno vreme rаdi ostvаrivаnjа ciljevа u oblаsti upravljanja dokumentima, informacijama i elektronskim dokumentima, arhiviranja i zaštite arhivske građe.

 

Ciljevi Udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja u oblasti upravljanja dokumentima, informacijama i elektronskim dokumentima,  arhiviranja i zaštite arhivske građe su:

 1. Edukacija pružaoca i korisnika usluga iz navedene oblasti ;
 2. Promocija i razvoj novih tehnologija za primenu u navedenoj oblasti;
 3. Unapređenje svesti o mestu, značaju i ulozi primene novih tehnologija u navedenoj oblasti;
 4. Ostvarivanje tesne saradnje sa stručnim i naučnim ustanovama i organizacijama  i javnim

Misija i vizija Udruženja

 Član 3.

Misija Udruženja u predmetnoj oblasti je:

 1. Stvaranje u društvu pouzdanog i profesionalnog ambijenta za pružaoce i korisnike usluga;
 2. Zastupanje interesa svojih članova kroz edukaciju, promociju i povezivanje na tržištu i u industriji;
 3. Pružanje stručne pomoċi i podrške članovima;
 4. Popularisanje očuvanja i zaštite dokumentacije, informacija i elektronskih dokumenata,  kao arhivske građe, a kao civilizacijske tekovine u društvu.

Vizija Udruženja je:

 1. Da postane tačka okupljanja svih subjekata u zemlji i regionu koji se bave uslugama u upravljanju dokumentacijom, arhiviranju i zaštiti arhivske građe;
 2. Da kao društveno odgovorni subjekt edukuje i unapredi svest svih slojeva  društva o potrebi pravilnog upravljanja dokumentacijom, arhiviranja i zaštite arhivske građe.

 

Način ostvarivanja ciljeva i aktivnosti

 Član 4.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje sprovodi aktivnosti:

 1. Organizovanje konferencija za novinare, javnih i internih nastupa;
 2. Organizovanje raznih tribina, predavanja, radionica, seminara, susreta, okruglih stolova, kao i drugih oblika stručnog okupljanja i aktivnosti-samostalno ili sa drugim udruženjima, organizacijama i predstavnicima zainteresovanih institucija;
 3. Organizovanje edukativnih aktivnosti, organizovanje seminara, predavanja i drugih skupova na kojima se omogućuje članovima sa iskustvom da svoja znanja prenose na ostale članove;
 4. Organizovanje putovanja po zemlji i inostranstvu, prvenstveno u regionu, za članove udruženja, uz podršku medija, radi posete stručnim skupovima i sličnim aktivnostima;
 5. Saradnja sa udruženjima, privrednim društvima, organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu;
 6. Izdavanje stručnih brošura i drugih publikacija iz okvira svoje delatnosti;
 7. Objavljivanje stručnih članaka u dnevnim listovima, periodičnim izdanjima i na internetu;
 8. Učešće članova Udruženja u radio i TV emisijama, davanje intervjua za novine, pisanje blogova;
 9. Druge slične aktivnosti koje su u interesu ostvarivanja ciljeva Udruženja, a nisu u suprotnosti sa propisima.

 

Naziv i sedište

 Član 5.

Naziv Udruženja je: Центар за развој архивских технологија „ЦЕРАТ“.

Udruženje imа sedište u Beogradu-Savski venac, Admirala Geprata 17.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

 Član 6.

Članovi udruženja mogu biti redovni, donatorski i počasni.

Redovni član Udruženja može da bude svako fizičko ili pravno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Odboru za prijem novih članova.

Donatorski član može da bude svako fizičko ili pravno lice, odnosno preduzetnik, koji postane član udruženja i sa Udruženjem zaključi ugovor o donatorstvu, koje  se sastoji u novcu ili dobrima, s tim da se ugovorom detaljnije uređuju međusobne obaveze i uslovi.

Počasne članove proglašava Skupština Udruženja, na predlog Upravnog odbora, za posebne doprinose i zasluge  u ostvarivanju statutarnih ciljeva Udruženja.

 

Član 7.

Pravno lice može postati član Udruženja pod uslovom da Upravnom odboru podnese zahtev za upis u Udruženje i odluku nadležnog organa sa imenovanim predstavnikom u Udruženju.

 

Član 8.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Odbor za prijem novih članova (dalje: Odbor).

Odbor čine tri člana, imenovana od strane Upravnog odbora, od kojih je jedan imenovan u funkciji predsednika Odbora.

Članovi odbora nemaju ograničenja u pogledu vremenskog mаndata, sa pravom Upravnog odbora da ih razreši funkcije, bez posebnog obrazloženja.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Odbor vrši kontrolu ispunjenosti uslova za prijem u članstvo u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Udruženje vodi evidenciju o svojim članovima.

Odbor se stara o izdavanju članskih karata i  prikupljanju članarine.

Odbor o svom radu redovno podnosi izveštaj Upravnom odboru.

Po žalbi, u slučaju odbijanja zahteva za učlanjenje u Udruženje, odlučuje Upravni odbor.

 

Član 9.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Brisanje iz evidencije članova vrši Odbor.

 

Član 10.

Članstvo u Udruženju može prestati i zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja, odnosno i u sledećim slučajevima:

 • isključenjem;
 • ako je lice pravosnažnom odlukom lišeno poslovne sposobnosti;
 • smrću člana;
 • brisanjem iz nadležnog registra, ako član ima status pravnog lica;
 • u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Odluku o prestanku članstva u navedenim slučajevima donosi Upravni odbor.

Član ima pravo da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Na odluku Upravnog odbora o prestanku članstva član ima pravo žalbe Skupštini Udruženja, koja je dužna da konačnu odluku donese na prvoj narednoj sednici.

 

Prava, obaveze i odgovornost članova

 Član 11.

Član Udruženja ima pravo i obaveze da:

 1. Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u stručnim aktivnostima i ostvarivanju statutarnih ciljeva Udruženja;
 2. Pokreće i učestvuje u razmatranju svih pitanja iz delatnosti Udruženja, u cilju unapređenja rada;
 3. Neposredno ili preko predstvanika u organima Udruženja daje predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka;
 4. Koristi stručnu i drugu pomoć i usluge Udruženja, koje ono pruža u okviru svoje delatnosti, saglasno zakonu, Statutu i drugim aktima Udruženja;
 5. Učestvuje u utvrđivanju plana i programa rada Udruženja;
 6. Izvršava odluke organa Udruženja;
 7. Učestvuje u obezbeđivanju sredstava za realizaciju statutarnih ciljeva i zadataka Udruženja;
 8. Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 9. Bira i bude biran u organe Udruženja;
 10. Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. Svojim radom i aktivnostima doprinese ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka Udruženja;
 2. Učestvuje u aktivnostima Udruženja u skladu sa svojim interesovanjem i mogućnostima;
 3. Redovno plaća godišnju članarinu, najkasnije do kraja prvog kvartala za tekuću godinu, a novi član od dana učlanjenja do kraja kalendarske godine;
 4. Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor, odnosno stručno telo Udruženja.

 

Unutrašnja organizacija

 Član 12.

Članovi upravljaju Udruženjem neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima Udruženja.

Organi Udruženja su:

 • Skupština,
 • Predsednik Udruženja,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor.

Član 13.

Skupštinu Udruženja, koja je najviši njegov organ, čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje, najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova.

Inicijativa za održavanje vanredne sednice Skupštine se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Vanredna sednica Skupštine se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

 

Član 14.

Sednicu skupštine saziva Predsednik Udruženja, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda.

Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 1. Donosi plan i program rada;
 2. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. Imenuje zastupnike Udruženja;
 4. Bira i razrešava Predsednika Udruženja, koji je po položaju i predsednik Upravnog odbora i zastupnik Udruženja;
 5. Bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 6. Bira i razrešava članove Nadzornog odbora;
 7. Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
 8. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj, u skladu sa zakonom;
 9. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 10. Odlučuje o raspolaganju imovinom Udruženja;
 1. Proglašava počasne članove Udruženja;
 2. Odlučuje o dodeli priznanja zaslužnim članovima i drugim licima i institucijama za posebne doprinose ostvarivanju statutarnih ciljeva Udruženja;
 3. Odlučuje o žalbama u drugom stepenu.

Skupština punopravno odlučuje ako je sednici prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Skupština donosi odluke javnim glasanjem.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Skupština može na Upravni odbor Udruženja preneti pravo odlučivanja o nekim pitanjima iz svoje nadležnosti, ako je to u saglasnosti sa zakonom.

Skupština može doneti poslovnik o svom radu.

 

Član 15.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom i upravlja Udruženjem između dve sednice Skupštine.

Upravni odbor ima sedam (7) članova, koje bira i opoziva Skupština iz redova redovnih članova.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika.

Mandat članova Upravnog odbora i predsednika traje četiri (4) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova može imenovati zamenika predsednika.

U slučаju potrebe Upravni odbor može kooptirаti nove člаnove, sа mаndаtom do nаredne sednice Skupštine.

Rad Upravnog odbora i njegovih radnih tela detaljnije se mogu urediti posebnim Poslovnikom koji donosi Upravni odbor.

 

Član 16.

Predsednik Upravnog odbora, koji istovremeno može da bude imenovan  od strane Skupštine za Predsednika Udruženja, zastupa Udruženje u pravnom prometu, kao zakonski zastupnik i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika Upravnog odbora je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje u granicama ovlašćenja.

 

Član 17.

Stručne poslove u Udruženju obavlja sekretar Udruženja, koga imenuje Upravni odbor.

Sa sekretarom Udruženje Upravni odbor može da zaključi ugovor o radu, na osnovu koga zasniva radni odnos u Udruženju.

Prava, obaveze i odgovornosti sekretara utvrđuju se ugovorom o radu, saglasno zakonu i drugim propisima kojim se regulišu radni odnosi.

Sekretar Udružnja obavlja i poslove sekretara Upravnog odbora, kome odgovara za svoj rad.

Član 18.

Upravni odbor:

 1. Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. Sprovodi odluke Skupštine;
 3. Daje inicijativu za sazivanje redovne i vanredne sednice Skupštine;
 4. Priprema materijale za sednicu Skupštine i tehnički organizuje sednicu Skupštine;
 5. Podnosi Skupštini izveštaj o svom radu;
 6. Predlaže Skupštini imenovanje zastupnika;
 7. Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 8. Odlučuje o realizaciji programskih projekata;
 9. Donosi svoj program i plan rada na osnovu usvojenog programa rada od strane Skupštine;
 10. Organizuje i nadzire obavljanje stručnih aktivnosti;
 11. Imenuje sekretara Udruženja, koji rukovodi stručnim aktivnostima Udruženja;
 12. Upravlja imovinom Udruženja;
 13. Odlučuje o osnivanju, od strane Udruženja, drugih organizacija i ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa Statutom i zakonom;
 14. Donosi odluke o kupovini osnovnih sredstava;
 15. Daje mišljenja i predloge nadležnim institucijama i državnim organima o svim pitanjima iz delokruga delatnosti Udruženja;
 16. Utvrđuje programe saradnje sa drugim udruženjima, stručnim organizacijama i institucijama;
 17. Zaključuje ugovore o stručnoj saradnji sa članovima i trećim licima i ugovore sa članovima donatorima;
 18. Odlučuje o visini članarine;
 19. Utvrđuje formu članske karte i dokumenata koji se izdaju trećim licima ili koriste u Društvu;
 20. Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 21. Odlučuje o angažovanju stručnjaka – predavača i konsultanata, za održavanje seminara, predavanja ili sličnih aktivnosti;
 22. Donosi opšte i druge pravne akte Udruženja i preduzima pravne radnje i pravne poslove u skladu sa pozitivnim propisima;
 23. Donosi finansijske odluke;
 24. Formira komisije, odbore, radna i druga stalna ili povremena stručna tela Udruženja, prema ukazanoj potrebi;
 25. Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 26. Imenuje predstavnika Udruženja u organima i udruženjima čiji je Udruženje član;
 27. Donosi odluku o oblicima nagrada i priznanja, koje dodeljuje Skupština;
 28. Utvrđuje predlog nagrada i priznanja koje dodeljuje Skupština počasnim članovima i drugim licima i institucijama;
 29. Odlučuje o proglašenju članova za zaslužne članove, za vanredne doprinose ostvarivanju statutarnih ciljeva Udruženja;
 30. Odlučuje o prijemu novih članova;
 31. Daje predlog Skupštini za proglašenje počasnih članova Udruženja;
 32. Odlučuje o prestanku članstva u Udruženju, na obrazloženi predlog; ili pisani zahtev člana;
 33. Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje tri člana Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 34. Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak;
 35. Donosi odluku o bavljenju privrednom delatnošću i njenoj registraciji;
 36. Odlučuje o kooptirаnju  novih člаnova, u slučaju potrebe;
 37. Odlučuje o molbama i žalbama članova u prvom stepenu;
 38. Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja;
 39. Donosi programe rada u vezi obavljanja privredne delatnosti Udruženja;
 40. Organizuje obavljanje privredne delatnosti, saglasno zakonu i Statutu;
 41. Odlučuje o pravima i obavezama i odgovornostima po osnovu rada zaposlenih članova u Udruženju, koji imaju funkciju u Udruženju u skladu sa Statutom.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je sednici prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Uprаvni odbor može odluke donositi i putem telefonske sednice.

 

Član 19.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora  imenuju  predsednika Nadzornog odbora.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovo birani.

U slučаju potrebe Nadzorni odbor kooptirа nove člаnove, sа mаndаtom do nаredne sednice Skupštine;

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

Ostvarivanje javnosti rada

 

Član 20.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, preko interneta ili na drugi primereni način.

 

Član 21.

Udruženje može imati svoj Internet WEB sajt.

Odluku o postavljanju, sadržini  i izgledu Internet WEB sajta donosi Predsednik Udruženja.

 

Član 22.

Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi Udruženja poveravaju se na vođenje ovlašćenoj organizaciji, odnosno preduzetniku, saglasno zakonu.

 

Član 23.

Izveštaji o aktivnostima Udruženja i godišnji finansijski izveštaji podnose se članovima na redovnoj sednici Skupštine Udruženja, a finansijski bilansi registruju u skladu sa zakonom.

 

Član 24.

Opšti akti Udruženja objavljuju se na oglasnoj tabli u sedištu Udruženja.

Opšti akti Udruženja se mogu dodatno objaviti i na Internet WEB sajtu Udruženja.

Opšti akt Udruženja stupa na snagu danom utvrđenim u opštem aktu, u skladu sa Ustavom RS, a najranije osmog dana od dana objavljivanja, s tim da izuzetno može da stupi na snagu i ranije ako za to postoje opravdani razlozi.

 

Član 25.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima, sa sličnim ciljevima, o čemu odluku donosi Skupština.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 

Član 26.

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i drugih oblika svojih aktivnosti.

 

Član 27.

Udruženje pribavlja sredstva i obavljanjem sledeće privredne delatnosti: 70.22. – Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Udruženje obavlja i druge delatnosti, koje su u vezi sa njegovim aktivnostima, u manjem obimu, kao što su: izdavanje imenika i  adresara, izdavanje priručnika, ostala izdavačka delatnost, izdavanje ostalih softvera, specijalizovane dizajnerske aktivnosti, fotografske usluge, ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti, fotokopiranje, pripremanje dokumentacije i druga specijalizovana kancelarijska podrška, ostalo obrazovanje, pomoćne orazovne delatnosti, i sl.

Udruženje može početi sa obavljanjem privredne delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre RS.

Dobit ostvarena na način utvrđen ovim članom može se koristiti islljučivo za ostvarivanje ciljevlj Udruženja utvrđenih ovim Statutom, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

 

Prestanak rada Udruženja

 

Član 28.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

 Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja

 

Član 29.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

U slučaju da se ne postupi  u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana imovina Udruženja pripada Republici Srbiji, saglasno zakonu.

 

Logotip, znak i pečat

 

Član 30.

Logotip  Udruženja se sastoji od  znaka i naziva Udruženja u kobinaciji zelene, plave i crvene boje.

Logotip se izrađuje i ćiriličnoj i latiničnoj verziji.

Znak Udruženja je latinično slovo C u tamno plavoj boji, sa dve krive unutar slova, crvene boje i jednom krivom koja preko sredine preseca slovo C, u zelenoj boji.

Udruženje ima pečat četvrtastog oblika, koji je identičan logotipu u čiriličnoj verziji i sadrži naziv Udruženja i sedište, tj. sledeći tekst: CERAT Центар за развој архивских технологија  Beograd.

 

Prelazne i završne odredbe

 

Član 31.

Izmene i dopune ovog Statuta vrše se po proceduri njegovog donošenja.

 

Član 32.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 33.

Ovaj Statut, kao opšti akt, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Udruženja, a primenjuje se od dana  upisa u nadležni registar.

Danom upisa Statuta u nadležni registar  prestaje da važi Statut Udruženja donet 06.03.2014. godine.

 

 

Predsednik Udruženja u funkciji Predsedavajućeg  Skupštine  

Toma Bilić