Portfolio usluga koje CERAT nudi, u saradnji sa svojim partnerima, čine može se podeliti u dve grupe:

  • Usluge vezane za fizičku (papirnu) arhivu / dokumentaciju
  • Usluge vezane za digitalnu arhivu / dokumentaciju.

Sve usluge su usklađenje sa sistemima upravljanja kvalitetom i bezbednošću informacija. Višegodišnje iskustvo naših članova je lokalizovano i usklađeno sa lokalnim zakonima i podzakonskim aktima.

Manipulacija fizičkom (papirnom) dokumentacijom/arhivom

Prva grupa usluga odnosi se na manipulaciju fizičkom (papirnom) dokumentacijom i nju čine sledeće usluge:

Manipulacija digitalnom dokumentacijom / arhivom

Drugu grupu usluga, koje CERAT u saradnji sa svojim članovima / partnerima pruža se odnosi na digitalnu dokumentaciju. Usluge koje su na raspolaganju korisnicima su:

CERAT , kao i svi njegovi članovi / partneri strogo primenjuju detaljne procedure koji pokrivaju svaki segment poslovnih procesa. Sve usluge obavlja stručni tim zaposlenih osoba i saradnika koji se konstantno usavršavaju radi boljih performansi i kvalitetnijeg reagovanja na novonastale situacije.

Što se poverljivosti tiče, kompletna interakcija sa klijentima je na najvišem nivou. Svi akti CERAT -a su usklađeni sa zakonom o tajnosti podataka i zaštiti podataka o ličnosti kako u verbalnoj tako i u pisanoj / elektronskoj komnikaciji.

Plan kontinuiteta CERAT -a je tu da proceni uticaj značajnih faktora koji mogu negativno uticati na rad same centra ili njenih klijenata, na imovinu ili zaposlene u centru.

Fokus CERAT -a je da razvije, sprovodi i održi plan kontinuiteta poslovanja, koji mora osigurati, da organizacija može da povrati svoju funkciju i da ispunjava svoje obaveze kao i odgovornost koju ima prema svojim klijentima. Plan kontinuiteta poslovanja se testira na svakih šest meseci da bi se obezbedila efikasnost i efektivnost njegovog korišćenja.