Svim klijentima CERAT stavlja na raspolaganje konsultantske usluge koje se odnose na bilo koji segment poslovanja koji uključuje dokumentaciju.

Procena potrebe

Procena potrebe  za arhiviranjem, osmišljavanjem i implementiranjem najpovoljnijih rešenja koje će uštedeti novac predstavljaju prvi aspekt priče o bilo kom upravljanju dokumentacijom i arhivama. Ovo pre svega podrazumeva razvoj kvalittno segmentiranog i upravljivog sistema vođenja dokumentacije, koji će odgovarati potrebama klijenta.

Ovde je neophodno sagledati sve potrebe i aspekte svakog pojedinačnog dela / sektora klijenta.

Zakonska regulativa

Sve usluge koje se odnose na Arhivističko sređivanje dokumentacije su kompletno u skladu sa propisima nadležnih istorijskih arhiva kao i u skladu sa zakonskom regulativom.

Bez obzira na delatnost, CERAT će svakom klijentu predložiti kompletno rešenje koje je prilagodljivo potrebama i na taj način će klijenti biti uvereni da se dokumentacijom upravlja kvalitetno i po zakonu.

Neophodni dokumenti

Prema aktuelnim zakonima / članovima zakona a u skladu sa :

  • članom 38.stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.Glasnik RS br.71/94),
  • Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik br.46/206 i 111/2009).

svaka kompanija / organizacija bi morala da poseduje:

  • Pravilnik o Kancelarijskom i Arhivskom poslovanju,
  • Listu Kategorija Registraturskog Materijala sa Rokovima čuvanja,
  • Arhivsku knjigu.

Aktivnosti vezane za sređivanje dokumentacije / arhiva

Pored stručne pomoći u izradi pomenutih dokumenata, CERAT svojim klijentima nudi i sledeće usluge:

  • Pomoć i posredovanje u saradnji sa nadležnim regionalnim arhivom,
  • Arhivističko i registratursko sređivanje postojeće arhive u prostorijama klijenta,
  • Izrada arhivske knjige i formiranje depoa,
  • Izradu akata koji se odnose na zaštitu, poverljivost podataka i čuvanje poslovne tajne.