Svim klijentima CERAT stavlja na raspolaganje konsultantske usluge koje se odnose na bilo koji segment poslovanja koji uključuje dokumentaciju. Kako bi bolje razumeli ceo proces, neophodno je da, pre svega, razumemo Termine i definicije prema aktuelnom zakonu.

ARHIVSKA GRAĐA

Arhivska građa kao dokumentarni materijal koji se trajno čuva je odabrani izvorni, a u nedostatku izvornog i svaki reprodukovani oblik dokumenta ili zapisa koji su nastali radom i delovanjem državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, imalaca javnih ovlašćenja, privrednih društava, preduzetnika, lica koja obavljaju registrovanu delatnost, verskih zajednica kao i drugih pravnih ili fizičkih lica a od trajnog su značaja za kulturu, umetnost, nauku, prosvetu i druge društvene oblasti bez obzira na to kada i gde su nastali i da se nalaze u ustanovama zaštite kulturnih dobara ili van njih

ARHIVSKA GRAĐA U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Arhivska građa u elektronskom obliku u je arhivska građa koja je izvorno nastala u elektronskom obliku

DOKUMENTARNI MATERIJAL

Dokumentarni materijal predstavlja celinu dokumenta ili zapisa nastalih ili primljenih delovanjem i radom subjekta u izvornom ili reprodukovanom obliku dokumenta bez obzira na formu i format beleženja kao i propisane evidencije o njemu

DOKUMENTARNI MATERIJAL U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Dokumentarni materijal u elektronskom obliku u elektronskom obliku je dokumentarni materijal koji je izvorno nastao u elektronskom obliku.

DOKUMENT

Dokument je zapis bilo koje vrste oblika i tehnike izrade koji sadržajem, ili kontekstom i strukturom pruža dokaz o aktivnosti koju pravno fizičko lice preduzima, obavlja ili zaključuje tokom svoje delatnosti ili lične aktivnosti.

Dokument mora biti:

  • Autentičan,
  • Verodostojan,
  • Celovit,
  • Upotrebljiv.

STVARALAC ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA

Stvaralac arhivske građe i dokumentarnog materijala i dokumentarnog materijala je pravno ili fizičko lice čijim delovanjem nastaje arhivska građa i dokumentarni materijal – stvaralac.

IMALAC ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA

Imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala je nosilac prava na arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu (vlasnik odnosno imalac drugog stvarnog prava ili strana u obligacionom odnosu ) ili svako drugo (pravno ili fizičko) lice koje na bilo koji način i po bilo kom osnovu ima državinu nad njom – imalac.

PREVENTIVNA ZAŠTITA

Preventivna zaštita je niz mera i postupaka kojima se usporava prirodno propadanje, umanjuje ili spečava oštećenje arhivske građe dejstvom fizičkih, hemijskih i bioloških uzročnika, prirodnih sila i nepogoda, požara i eksplozija, katastrofa, kvarova na instalacijama, usled nepravilnog transporta, vandalizma i neadekatnog obezbeđenja od krađe i drugih uzročnika, prirodnih sila i nepogoda, požara, eksplozija, katastrofa kvarova na instalacijama usled nepravilnog transporta, vandalizma i neadekvatnog obezbeđenja od krađe i dr.

ARHIVSKA KNJIGA

Arhivska knjiga je osnovna evidencija o celokupnoj arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu nastalom u radu stvaraoca i imaoca.